YOGA & PRANAYAMA COURSE

Theoretical component of the course

 • Introduction to yoga
 • History of yoga
 • Different between physical exercise and yoga
 • The five basic practices of yoga
 • Yoga philosophy – Astral body & Chakra
 • Benefits of Yoga
 • Yoga Asana
 • Yogic Pranayama
 • Yogic meditation
 • Shad Kriya
 • Mudra & Bandhas

Practical component of the course

Warm up exercises

Yoga exercise for the eyes

Abdominal group

 • Surya Namaskar
 • Ardha Chandrasana
 • Shirashasana
 • Sarvangasana
 • Halasana
 • Matsyasana Setubandasana
 • Ardha chakrasana
 • Chakrasana
 • Paschimotanasana
 • Bhujangaasna
 • Salabhasana
 • Dhanurasana
 • Ustrasana
 • Ardha Matsyendrasana
 • Kakasana
 • Mayurasana

Standing forward bend

 • Trikonasana
 • Tadasana
 • Veerbhadrasana
 • Garudasana
 • Bakasana

Meditation poses

 • Swastikasana
 • Sukhasana
 • Siddhasana
 • Vajrasana
 • Padmasana

Relaxative poses

 • Shavasana
 • Shashankasana
 • Makarasana

Pranayama

 • Abdominal Breathing
 • Full Yogic Breathing
 • Kapalabhati
 • Anuloma-viloma
 • Bhatsrika
 • Ujjayi
 • BhramariSheetali/ Sheetakari/ Sirdanta

Mudhras and Bandha

 • Hand Mudras
 • Jalandhar Bandha
 • Udiyaan Bandha
 • Moola Bandha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *